# گفتم:_&171;غلام!_مگه_دیوونه_شدی_؟_بچه_بد_خواب_می