# کامشی_کی_هسته_؟_چیشی_هسته_؟_چوکا_چاردیا_ره_چن_سالا