# مردم_و_دانش_آموزان_شهر_دیباج_در_اقدامی_زنجیره_انسا