# غلامعلی_ناهیدی_مهمترین_تصمیمای_اتخاذ_شده_با_هدف_کم