# شهر_دیباج_از_توابع_بخش_مرکزی_شهرستان_دامغان_در_45