# شهر_دیباج،_دیباجیها،_دیباج،_دامغان،_دیباجی_ها،_چار