# روستا_سرسبز_و_زیبای_نمکه_در_80_کیلومتری_شمال_دامغا