# امام_جمعه_شهر_دیباج_هم_در_دیدار_مدیر_کل_تبلیغات_اس