# آیت‌الله_سیدهاشم_نجف‌آبادی_(میردامادی)_(۱۳۰۳-۱۳۸۰