# آغاز_مبارزه_با_آفت_ملخ_در_مراتع_منطقه_نصروا_دیباج