شهید محمد مهدی ایثاری

 23 خرداد یادآور سالروز شهادت شهید محمد مهدی ایثاری من وسته هسته. شهید مهدی ره خله نمیشناسیامش ولی خانوادیشه دورادور همیشناسیام.

مهدی خلبان پاسدار بی که در صانحه هوایی در سال 1387 به شهادت برسیا. این خاطره رفقش من وه بکته البته اینم بکته که این خاطره و مطلبه هنوز کسی وه نکتم. این خاطره از زووان او نقل هنکنم:

من و مهدی و برارش خله رفق بم با مهدی دانشکده دله با میثم با هم دبم. از اونجه با هم خله صمیمی هابم همین وه هر وقت مسیرم هنخورد طرفای محل کار او هنشیم حتما اوره سر هنزیم. درست یک هفته قبل از شهادتش بشبیم اویی پهلو ، مهدی اون هفته مثل اینکه خله کار داشت او مربی خلبانی هم بی و دبین آموزش خلبانی هندان که من بشیم . با وجود کار زیاد بیامی و همدیگه ره بدیئم. من و او با هم خله راحت بم و حرفامانه همدیگه ره هنزم. بکتمش مهدی ته دیگه پیر هابه پس که هاوا زن ببوری ، وچه جان بجنب و ... یکم این جور حرفا او وگردیا منه بکته همین روزا خبر زوما هابین منه ته ره هندنن...

پنجشنبه ظهر خانه دبیم که رفقم زنگ بزی بکته خبر داری چی شده بکتمش نه چی شده بکته یک کایت سقوط هاکرده و مثل اینکه مهدی ایثاری هم دبی ، بکتمش طوری شان هم هابی که او بکته شهید هابین. اونجه بی که یاد اون حرفش دکفتم بکتم چه زود ...

واقعا به این نتیجه برسیام که خبر داشت. همکاراش هنکتن که اون روز صوبایی از همه روزا زودتر خو جه راست هابی و طبق معمول پنج شنبه ها بشبی استخر ، بعد از استخر وچا ره هنکته امروز غسل شهادت هاکردم همه هنکتن مهدی اون روز یک حال و هوای دیگه ای داشت.

/ 1 نظر / 30 بازدید
سامین

خوش به سعادتش که به مقام والای شهادت دست یافت.