آغوز بازی

آغوز بازی ( گردو بازی )این بازی یکی از بازیهای مشهور و معروف چارده و منطقه رودبارقدیم بی که از قدیما انجام همبی و انجام اون هیجان و حساسیت بالایی داشته و وچا بازی موقع سرو صدای زیادی هنکردن.

قبل بازی هنشین مردم دارا جه آغوز ونچیان یا کفتل هنداتن یام که سنگ هنزین . اگه دست جه قاچه همبی که هچی اگرنه همیامبین جویی سر او دله قاچه هنکردن یام با چاقو , یام پلاستیک هنگتن تا دستشان آغوز سومه نبو . 

اگر آغوز سومه همبی دستاشان مرسه موقع معلما دعوا هنکردن و چو هنزین و مرسه را نندان. همین وه هنشین سنجن دارایی ولگه ونچیان هنتفتن دومولیان دستشان جه یا آخرسریا که وایتکس در بیامبی وایتکس هنزین. 


شرح بازی: اول بازی بسته به تعداد نفرای بازی که ویشتر چهار ،پنج،شش ویشترو  یا کمتر بین نفری یک یا چن ته آغوزه  به توافق، یک جا ردیف دنچیان بفرض تعداد نفرای بازی پنج نفر اگه بین , پنج یا ده تا آغوز به ردیف دنچیان .  هر نفر خادش وه یک آغوز خله گت و درشت داشت که اونه تیره هنگتن. بعد فاصه هنگتن به اندازه دو متر یا یکمم ویشتر نفر اول تیره خادشه به سمت آغوزا با دقت فرت هنکرد اگر تیره آغوزاجه بند هنگته اگه بازی خطی بی آغوزایی که دایره جه دنکوفتن میدان اویی بین اگرم کوتی یا جور دیگه بی کوتشان به هم هنخورد آغوزا اویی بین . بعد نوبت نفر بعد بی و همینجوری ادامه هندان تا آغوزای دوکوشته هابیه تمام هابن. اگه رفقا کسی اصطلاحات بهتر و قدیمی تر یادشه بگوئه تا اضافه هاکنیم.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید