وچه

این وچه ره بوینین

با یک من کانه موشما چجوری نشست هنزنه

یاد بگیرین

تک و لوچیشم بوینین چونکونه !!!!

/ 2 نظر / 8 بازدید